Asmens duomenų apsauga

 Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės

Pažeidimų aptikimo, sustabdymo ir pranešimo apie juos tvarkos aprašas


Bendruomeninis pagalbos vaikams centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
BENDRUOMENINIO PAGALBOS VAIKAMS CENTRO PRIVATUMO POLITIKA
Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip Bendruomeniniame pagalbos vaikams centre (toliau – Įstaiga arba Duomenų valdytojas) yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų * asmens duomenys **, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu *** susijusiais klausimais.
Bendruomeninis pagalbos vaikams centras vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
 asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 tvarkomi asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 asmens duomenys nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
 asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 asmens duomenis tvarko tik tie Bendruomeninio pagalbos vaikams centro darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba duomenų tvarkytojai ****, kurie Bendruomeniniam pagalbos vaikams centrui teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigos vardu ir Įstaigos ar duomenų subjekto naudai (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 Įstaiga yra atsakinga, kad Įstaigoje yra laikomasi nurodytų principų (atskaitomybės principas).
ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įstaigą, naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Įstaigą prašant suteikti informaciją ir pan.
Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įstaigos svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Duomenų subjektas pateikdamas Įstaigai asmens duomenis sutinka, kad Įstaiga naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
Asmens duomenis Įstaiga tvarko šiais tikslais:
 Įstaigos teikiamų paslaugų vykdymas.
 Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas.
 Įstaigos darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas).
 Kitais tikslais, kuriais Įstaiga turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įstaigos teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įstaigą įpareigoja atitinkami teisės aktai.
ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
Įstaiga įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
Įstaiga gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įstaigai paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigos vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įstaigos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įstaiga pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
Įstaiga taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
Įstaiga garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
Įstaigos surinkti asmens duomenys yra saugomi automatiniu (spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įstaigos informacinėse sistemose) ir neautomatiniu būdu (socialinės bylos, asmens bylos ir medicininės bylos). Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įstaigos paslaugų, tačiau Įstaiga ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:
 Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
 Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
 Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
 Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
 Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
 Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
 Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
 Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
 Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.
Duomenų subjektų teisės nėra absoliučios. Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:
 Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Bendruomeninio pagalbos vaikams centro administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis). Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įstaiga gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
Įstaigos atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.
Jeigu manote, kad Bendruomeniniame pagalbos vaikams centre buvo pažeistos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės, arba turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Įstaigoje, galite kreiptis į Bendruomeninio pagalbos vaikams centro duomenų apsaugos pareigūną el.paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Jeigu asmuo nesutinka su Bendruomeninio pagalbos vaikams centro administracijos ar duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ
Duomenų subjektas turi:
 informuoti Įstaigą apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įstaigai svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
 pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įstaiga galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Perduodamas Įstaigai asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
Įstaiga turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti šią Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.atokvepis.lt.
Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.atokvepis.lt.

 

*Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įstaiga. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įstaigos veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įstaigos interneto svetainėse (toliau – Svetainė).
**Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
***Asmens duomenų tvarkymas - tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
****Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Mūsų adresas

Laisvės g. 83, 89227 Mažeikiai

Mūsų el. paštas

info@atokvepis.lt

Mūsų telefonas

+370 443 75621

Mes facebook'e

Bendruomeninis pagalbos vaikams centras

Free Joomla! template by L.THEME